شرح زلالی آب

مباحثی از آشنایی با قرآن  
14 جلسه
نمایش جلسات
1 اوصاف ویژگی های قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
شناخت قرآن به بیان قرآن کریم 1
خودآزمایی 1
شناخت قرآن به بیان قرآن کریم 2
خودآزمایی ۲
شناخت قرآن در کلام معصومان
ذکر دو حدیث در مقام معرفت قرآن
چکیده
جزوه جلسه 01
فایل صوتی جلسه 01
2 نزول قرآن کریم
اهداف جلسه
تبیین جایگاه قرآن کریم
خودآزمایی 1
نزول قرآن
خودآزمایی ۲
چکیده
جزوه جلسه 02
فایل صوتی جلسه 02
3 وحیانی بودن قرآن
اهداف جلسه
معنای وحی
کاربردهای وحی در قرآن
خودآزمایی 1
محتوای وحی
خودآزمایی ۲
شیوه های تکلم خداوند با بشر
چکیده
جزوه جلسه 03
فایل صوتی جلسه 03
4 سند رسالت پیامبر
اهداف جلسه
مقدمه
هماورد طلبی قرآن کریم
خودآزمایی 1
ابعاد اعجاز و ویژگی های قرآن کریم
خودآزمایی 2
راه های درک اعجاز قرآن کریم
چکیده
جزوه جلسه 04
فایل صوتی جلسه 04
5 قرآن و دیگر کتب آسمانی
اهداف جلسه
مقدمه
نشانه های برتری قرآن بر سایر کتب
ابعاد برتری قرآن بر سایر کتب 1
خودآزمایی 1
ابعاد برتری قرآن بر سایر کتب 2
خودآزمایی 2
نظرات اندیشمندان درباره قرآن
چکیده
جزوه جلسه 05
فایل صوتی جلسه 05
6 اهداف و مقاصد قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
هدایت به دین،بشارت به مؤمنان
خودآزمایی 1
انذار کافران،بشارت به ملاقات
برقراری عدالت،درک حیات طیبه
خودآزمایی 2
مراحل هدایت قرآن
چکیده
جزوه جلسه 06
فایل صوتی جلسه 06
7 علوم و معارف قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
مضامین قرآن کریم 1
خودآزمایی 1
مضامین قرآن کریم 2
خودآزمایی 2
مضامین قرآن کریم 3
محورهای کلی معارف قرآن
چکیده
جزوه جلسه 07
فایل صوتی جلسه 07
8 حجیّت و مرجعیّت قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
ادله قابل فهم بودن قرآن
خودآزمایی 1
بایسته‌های فهم ظاهر قرآن
حجیت ظواهر قرآن کریم
خودآزمایی 2
ابعاد مرجعیت قرآن کریم
چکیده
جزوه جلسه 08
فایل صوتی جلسه 08
9 تفسیر و تأویل
اهداف جلسه
مقدمه
معنای تفسیر
معنای تأویل
تفاوت تفسیر و تاویل
خودآزمایی 1
ضرورت توجه به تفسیر
منابع تفسیر
قواعد و ابزار تفسیر
خودآزمایی 2
تفسیر موضوعی
تفسیر به رأی
آگاهی از تاویل
چکیده
جزوه جلسه 09
فایل صوتی جلسه 09
10 ظاهر و باطن قرآن کریم
اهداف جلسه
مقدمه
روایاتی درباره باطن قرآن
تعریف باطن قرآن
خودآزمایی 1
تعریف روایات از باطن قرآن
خودآزمایی 2
نکاتی پیرامون باطن قرآن
چکیده
جزوه جلسه 10
فایل صوتی جلسه 10
11 محکم و متشابه در قرآن
اهداف جلسه
مبنای تقسیم آیات به محکم و متشابه
خودآزمایی 1
عوامل تشابه سخن
خودآزمایی 2
آیات متشابه
مطلق و مقیّد، عام و خاص
چکیده
جزوه جلسه 11
فایل صوتی جلسه 11
12 تبیین و تعلیم در قرآن
اهداف جلسه
مقدمه
شئون پیامبر نسبت به قرآن 1
خودآزمایی 1
شئون پیامبر نسبت به قرآن 2
خودآزمایی 2
قرآن و اهل بیت
چکیده
جزوه جلسه 12
فایل صوتی جلسه 12
13 حفظ و حراست از قرآن
اهداف جلسه
مقدمه
کتابت قرآن کریم
خودآزمایی ۱
ترغیب به حفظ قرآن
جمع آوری قرآن
خودآزمایی 2
آموزش قرآن
چکیده
جزوه جلسه 13
فایل صوتی جلسه 13
14 وظایف امت اسلامی نسبت به قرآن
اهداف جلسه
مقدمه
ایمان و معرفت به قرآن
فراگیری قرآن 1
خودآزمایی 1
فراگیری قرآن ۲
انس با قرآن
خودآزمایی ۲
عمل به قرآن
ترویج قرآن و نشر معارف آن
چکیده
جزوه جلسه 14
فایل صوتی جلسه 14
؟ آزمون پایانی
شرکت در آزمون
ترنم باران

آموزش درک معنا و تدبر در آیات قرآن کریم  
32 جلسه
نمایش جلسات
1 بقره 21-23
اهداف جلسه
توضیحاتی دربارۀ درس، قرائت
آیۀ 21 سورۀ بقره
آیۀ 22 سورۀ بقره
آیۀ 23 سورۀ بقره
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ
2 آیت الکرسی 1
آیة‌الکرسی
مقدمه، قرائت
درک معنا
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
3 آیت الکرسی 2
اهداف جلسه
دین و ولایت الهی
آیۀ 256 سورۀ ‌بقره
آیۀ 257 سورۀ ‌بقره
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
4 آل عمران 133-136
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 133 سورۀ آل‌عمران
آیۀ 134 سورۀ آل‌عمران
آیۀ 135 سورۀ آل‌عمران
آیۀ 136 سورۀ آل‌عمران
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
5 یونس 62-66
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 62 و 63 سورۀ یونس
آیۀ 64 سورۀ یونس
آیۀ 65 سورۀ یونس
آیۀ 66 سورۀ یونس
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
6 نحل 69-100
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 96 سورۀ نحل
آیۀ 97 سورۀ نحل
آیۀ 98 سورۀ نحل
آیۀ 99 و 100 سورۀ نحل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
7 مومنون 1-11
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 3 سورۀ مؤمنون
آیۀ 4 تا 7 سورۀ مؤمنون
آیۀ 8 تا 11 سورۀ مؤمنون
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
8 نمل 59-61
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 59 سورۀ نمل
آیۀ 60 سورۀ نمل
آیۀ 61 سورۀ نمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
9 نمل 62-64
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 62 سورۀ نمل
آیۀ 63 سورۀ نمل
آیۀ 64 سورۀ نمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
10 عنکبوت 1-7
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 3 سورۀ عنکبوت
آیۀ 4 و 5 سورۀ عنکبوت
آیۀ 6 و 7 سورۀ عنکبوت
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
11 روم 17-22
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 17 و 18 سورۀ روم
آیۀ 19 و 20 سورۀ روم
آیۀ 21 سورۀ روم
آیۀ 22 سورۀ روم
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
12 روم 23-26
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 23 سورۀ روم
آیۀ 24 سورۀ روم
آیۀ 25 و 26 سورۀ روم
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
13 اعراف 157 + احزاب 45-48
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 157 سورۀ اعراف
آیۀ 45 تا 47 سورۀ احزاب
آیۀ 48 سورۀ احزاب
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
14 الرحمن 1-13
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 6 سورۀ الرحمن
آیۀ 7 تا 9 سورۀ الرحمن
آیۀ 10 تا 13 سورۀ الرحمن
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 8 و 9 سورۀ صف
آیۀ 10 و 11 سورۀ صف
آیۀ 12 و 13 سورۀ صف
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
؟ آزمون بخش اول
شرکت در آزمون
16 سورۀ حمد و توحید
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 5 سورۀ حمد
آیۀ 6 و 7 سورۀ حمد
سورۀ توحید
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
17 تلاوت، تزکیه و تعلیم
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ اول سورۀ جمعه
آیۀ دوم تا چهارم سورۀ جمعه
آیۀ پنجم سورۀ جمعه
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
18 سورۀ جمعه2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ ششم و هفتم سورۀ جمعه
آیۀ هشتم سورۀ جمعه
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
19 سورۀ جمعه3
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ نهم و دهم سورۀ جمعه
آیۀ یازدهم سورۀ جمعه
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
20 سورۀ لقمان1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ اول تا پنجم سورۀ لقمان
آیۀ ششم تا نهم سورۀ لقمان
آیۀ دهم و یازدهم سورۀ لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
21 سورۀ لقمان2
اهداف جلسه
مقدمه
آیات دوازدهم و سیزدهم سورۀ لقمان
آیات چهاردهم و پانزدهم سورۀ لقمان
آیۀ شانزدهم سوره لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
22 سورۀ لقمان3
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 17 تا 19 سورۀ لقمان
آیۀ 20 سورۀ لقمان
آیۀ 21 و 22 سورۀ لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
23 سورۀ لقمان4
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 23 تا 25 سورۀ لقمان
آیۀ 26 تا 28 سورۀ لقمان
آیۀ 29 و 30 سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
24 سورۀ لقمان5
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 31 و 32 سورۀ لقمان
آیۀ 33 سورۀ لقمان
آیۀ 34 سورۀ لقمان
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
25 سورۀ حجرات1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ اول و دوم سورۀ حجرات
آیۀ سوم و چهارم سورۀ حجرات
آیۀ پنجم سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
26 سورۀ حجرات2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ هفتم و هشتم سورۀ حجرات
آیۀ نهم سورۀ حجرات
آیۀ دهم سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
27 سورۀ حجرات3
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 11 سورۀ حجرات
آیۀ 12 سورۀ حجرات
آیۀ 13 سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
28 سورۀ حجرات4
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 14 سورۀ حجرات
آیۀ 15 و 16 سورۀ حجرات
آیۀ 17 و 18 سورۀ حجرات
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
29 سورۀ مزمل1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 5 سورۀ مزمل
آیۀ 6 تا 9 سورۀ مزمل
آیۀ 10 تا 14 سورۀ مزمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
30 سورۀ مزمل2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 15 تا 19 سورۀ مزمل
قسمت اول آیۀ 20 سورۀ مزمل
قسمت دوم آیۀ 20 سورۀ مزمل
قسمت سوم آیۀ 20 سورۀ مزمل
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
31 سورۀ نوح1
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 1 تا 6 سورۀ نوح
آیۀ 7 تا 10 سورۀ نوح
آیۀ 11 تا 16 سورۀ نوح
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
32 سورۀ نوح2
اهداف جلسه
مقدمه
آیۀ 17 تا 22 سورۀ نوح
آیۀ 23 تا 25 سورۀ نوح
آیۀ 26 تا آخر سورۀ نوح
کارگاه ترجمه
کارگاه تدبر
چکیده
جزوه PDF
پرسش و پاسخ از استاد
؟ آزمون بخش دوم
شرکت در آزمون

نظرات

نظرات شما راهگشای کار ماست به آنها اهمیت می‌دهیم

کبری محمدی تاریخ انتشار: 1 هفته پیش

سلام وقتتون بخیر با تشکر از دست اندرکاران تهیه و تنظیم دوره کامل و جامع انس با قران، امیدوارم ارائه این دوره ها به صورت گام به گام جهت فهم و درک اندیشه های قرانی و تفسیر قرآن برایمبتدیانی چون بنده از این به بعد هم ادامه یابد. یه سوال از خدمتتون داشتم من وقتی پروفایلم را در گوشی باز می کنم درس به سه صورت فیلم، صوت و پی دی اف هست ولی در رایانه فقط به صورت فیلم مشاهده می شود می تونید راهنمایی کنید که آیا از رایانه هم میشه درس ها را به صورت پی دی اف باز کرد؟ باتشکر

مدیر ارشد سامانه تاریخ انتشار: 6 روز پیش

سلام بله در رایانه هم با کلیک بر روی هر جلسه، در زیر آن یکسری گزینه ها نمایش داده می شود که فایل صوتی و جزوه pdf در آن جا قابل رویت و استفاده است.

فرح دینداری تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

به نام خدا سلام.سوالم در مورد گرفتن پرینت پس می گیرم.متوجه شدم.ممنون ببخشید

فرح دینداری تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

به نام خدا سلام.دست شما درد نکند.ببخشید چگونه میتونیم چکیده ها را پرینت بگیریم؟ ممنون از پاسخگویی شما

ناصر بابایی تاریخ انتشار: 2 هفته پیش

با سلام من به دوستان توصیه می کنم حتما این دوره ها رو به جوانان و فرزندانشان معرفی کنن تا انها از این دوره ها بهره ببرند و اوایل جوانی با نکاتی کلیدی و ارزشمند عقایدی و قرانی و رفتاری و تاریخی اشنا بشن مطمنا تاثیر بسیار بسیار زیادی در دین داری و رعایت موازینی دینی خواهد داشت و در عدم انحراف انها در این برهه که به خاطر فضای های مسموم در فضای مجازی و طرح شبهات گوناگون کمک شایانی خواهد کرد کاش این دوره ها با این سبک و سیاق در ادوار درسی جوانان در دبیرستان یا دانشگاهها تدریس می شد ولی حیف که نیست ولی خب خدارو شکر این سامانه توانسته این خلا را پر کند البته کلایهای دیگری هم لازمه که گنجانده بشود که طبق شنیده ها از مسولین محترم در دست اجراست که هر چه بیشتر کلاسها و دروه ها تکمیل تر شوند انشاله دعای گوی اساتید محترم دست اندرکاران عزیز سامانه از مهندسین اتی تا کارشناسان محترم در کنار حرم مطهر اقا علی بن موسی الرضا علیه سلام هستم التماس دعا از همه شما عزیزان دارم

ناصر بابایی تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

با سلام و عرض ادب و خسته نباشید به همه دست اندرکاران سامانه ایمانور دوره های این سامانه واقعا خوب مفید مجمل و کاربردی و بدون اضافه گوییهای خاص است منظور از اضافه گویی پرداختن به مباحثی که درس و دروه را تخصصی می کند و بیشتر مورد نیاز عامه مخاطبان نیست مثلا در دوره انس در بحث معنا فقط به معنا پرداخته و پرداختن به مسائل صرف و نحو که درسی تخصصی است اجتناب کرده مگر در موارد ضروری و این امر باعث شده کلاس یک کلاس کاربردی و غیر خسته کننده باشد صرف و نحو یک علم بسیار خوبی است ولی برای من و امثال من چندان نیاز نیست و این امر باعث شده هر کس در هر درجه از سوادی که باشه بتواند در حد متعارف به معنا و ظرایف قران توجه کرده و ان را تا حدی که نیازش هست بفهمد و این کار همان حلقه گم شده مباحث قرانی بود که در این سالیان به ان نپرداخته بودن و این نو اوری و اینگونه تدریس عمومی تر و اثرات به مراتب بیشتری را در جامعه دارد دعاگویتان هستم در کنار حرم اقا امام رضا علیه سلام

مریم زوینی تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

سلام و خداقوت محتوای کلاس ها خیلی خوب هستند واگر انلاین برگزار شودهم عالی می شودممنون از وقت گذاری شما

آزاده فیض بخش تونا تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

سلام .همیشه دغدغه این رو داشتم که بتوانم قران را بدون ترجمه براحتی بخوانم و بفهمم طی سالها که انس با قرآن داشتم و دارم و توفیق تلاوت روزی یک جزء را خداوند عنایت فرمودند با آشنایی با شما بسیار خرسندم که بتوانم به درک بالاتری از قرآن و همینطور در زمینه حفظ برسم . خدا خیرتان بدهد

لیلا تمسکنی تاریخ انتشار: 3 هفته پیش

با سلام و خسته نباشید و قبولی طاعات و عبادات برنامه بسیار خوبی بود خدا را شاکرم از این که استفاده مفید از این برنامه داشتم و توفیق دوباره از این برنامه را دارم

مریم محمدی تاریخ انتشار: 4 هفته پیش

سلام وقتتون بخیر خدارا شکر میکنم که توفیق شرکت در این کلاس نصیبم شدوبا تشکر از شما بابت زحماتتون خدا قوت

سیده زهرا صادقی تاریخ انتشار: 4 هفته پیش

با سلام و عرض خدا قوت.ثبت نام در دوره های شما واقعا به من خیلی کمک کرد و تونستم روی خودم و ایمانم بیشتر کار کنم.از اینکه با قرآن مانوس بودم و این انس شده عادت زندگی من بسیار خوشحالم و از شما بسیار سپاسگزارم.همیشه سلامت ودر پناه قرآن باشید انشاءالله.