دکتر حامد دهقانان

دکتری مدیریت

دکتری تخصصی, ---, رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی, شهید بهشتی

  • 0 دانش پژوه
  • 0 درس ها
  • 0 دوره ها