دکتر علی رضائیان

دکترای مدیریت

ایشان دوره دکتری مدیریت در دانشگاه تهران و دوره دکترای حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس را بنیان نهاد. وی در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکز، رئیس گروه بازرگانی دانشگاه امام صادق و مسئول گروه مدیریت سازمان سمت می‌باشد. ایشان هم اکنون استاد دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد...

  • 0 دانش پژوه
  • 0 درس ها
  • 0 دوره ها